NSE 7959

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NEW STEEL EQUIPMENT NV (NSE nv)

1. Al onze verkopen worden uitgevoerd volgens onze hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden en doen teniet alle door de koper tegengestelde clausules, die niet uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, uitgezonderd bijzonder schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot deze handelsovereenkomst. Alle bijkomende bestellingen in het kader van huidige overeenkomst blijven onderworpen aan onderstaande voorwaarden. De bestellingen zijn voor ons slechts bindend na schriftelijke bevestiging per brief, fax of e-mail door New steel equipment nv.

2. PRIJS EN PRIJSAANPASSINGEN. De prijzen zijn opgesteld in functie van de economische situatie van het ogenblik. Afhankelijk van de wijzigingen van de arbeidskost, de grondstoffen en de gewijzigde productie-opdracht of gewijzigde hoeveelheden kunnen de prijzen ten allen tijde aangepast worden. De opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, taksen, transport, verpakking, behoudens anders vermeld in de offerte. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

3. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE. Behoudens tegenstrijdig beding zijn zij geldig 30 dagen vanaf de datum van het aanbod, behoudens anders vermeld in de offerte

4. HOEVEELHEDEN. Onze prijzen zijn berekend op basis van de hoeveelheden, zowel in jaarhoeveelheid als in productiehoeveelheid, vermeld in onze offertes/orderbevestigingen. Verminderingen van de hoeveelheden betekent een hercalculatie van de stukprijs en/of de markt­ prijs. De klant aanvaardt een maximale afwijking tussen de bestelde en de geleverde hoeveelheden van 10%.

5. LEVERINGSTERMIJN: Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.

Matrijzen/tools – De opgegeven leveringstermijnen van de matrijzen in de offerte/orderbevestiging gaan pas in vanaf de levering van de definitieve tekening en betaling van de voorschotfactuur. Wijzigingen aan de afmetingen, grondstoffen en vormen van de matrijzen verlengen automatisch de leveringstermijnen. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadeloosstelling of annulaties van orders. Nadat de proefspuiting aanvaard is gaat de levertermijn van de normale productieprocedure in voege. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

6. VOORRAADHOUDING. De voorraadhouding > 6 mnd in opdracht van de klant is het voorwerp van een bijkomende facturatie in functie van de in beslag genomen oppervlakte, de waarde van de goederen, de bewaarkosten, de betalingstermijn en de duurtijd van voorraadhouden.

7. AANVAARDING PROEFSPUITING/STALEN. Matrijzen en producten worden steeds goedgekeurd voor productie. De gegevens van/en bijhorend aan de offerte gelden als maatstaven voor het bepalen van deze goedkeuring. Extern toegeleverde matrijzen worden ook proefgespoten bij New steel equipment nv. De resultaten van deze proefspuiting dienen aanvaard te worden door de klant. New steel equipment nv neemt geen enkele verantwoordelijkheid naar de kwaliteit van deze matrijzen en producten. Aanpassingen hieraan zijn steeds het voorwerp van een bijkomende facturatie na offerte aan de klant en aanvaarding van deze offerte door de klant.

8. KLACHTEN. Klachten zijn ontvankelijk indien zij schriftelijk en aangetekend neergelegd worden in onze burelen. De zichtbare gebreken dienen binnen de 5 dagen gemeld, om aanvaard te kunnen worden. Zichtbare gebreken zijn maatafwijkingen, optische verschillen, mechanische verschillen welke afwijken van de goedgekeurde proefspuiting/stalen en welke een wezenlijke tekortkoming aan het product veroorzaken. New steel equipment nv aanvaardt geen enkele terugzending van de goederen zonder zijn voorafgaandelijke toelating. Bij een aanvaardbare terugzending zal deze geschieden franco het adres van New steel equipment nv. In geval de klacht betreffende de kwaliteit van de goederen ontvankelijk en gegrond zou zijn, houden de verbintenissen van New steel equipment nv slechts de kosteloze vervanging van de met een defect behepte zaak in, zonder dat aan New steel equipment nv op een of andere schadevergoeding zou kunnen gevraagd worden. De terugzending en klachten schorsen in geen geval de eisbaarheid van de verschuldigde sommen. De levering geschiedt op een afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij af fabriek.

9. VERVOER. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien de verkoop franco alle kosten wordt uitgevoerd of door eigen besteldienst. Indien New steel equipment nv met de vervoerder contracteert, doet hij dit enkel als lasthebber van de koper. In geval van verlies, averij, enz., zal de koper zich slechts tot de vervoerder of de derde verantwoordelijke kunnen wenden, buiten iedere tussenkomst van New steel equipment nv.

10. ONDERHOUD EN BEWARING. New steel equipment nv verbindt er zich toe de vormgereedschappen in goede staat te bewaren. De gevolgen van hun slijtage, herstel of vervanging zijn voor rekening van de klant. De afnemer dient zelf te zorgen voor de verzekering legen risico's van beschadiging of vernietiging in de werkplaats van New steel equipment nv, waarbij hij afziet van elke eis van schadeloos­ stelling jegens New steel equipment nv.

11. EIGENDOM. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen , zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

New steel equipment behoudt zich de eigendom van de afgeleverde producten voor, totdat zijn vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen voldaan zijn. De koper verbindt zich ertoe New steel equipment nv onmiddellijk te verwittigen in geval van beslag op de goederen ten zijne laste of in zijn handen.

De aangeboden en gefactureerde tussenkomst in de gereedschapsvormen voor de fabricage van spuitgietproducten, of ontwerpen voor de gereedschapsvormen van New steel equipment nv, ongeacht of deze wel of niet vervaardigd zijn door New steel equipment nv, omvat niet het geestelijk eigendom van deze gereedschapsvormen, dwz de inbreng van haar knowhow of van haar octrooien bij het ontwerpen of realiseren. Hetzelfde geldt voor de eventuele aanpassingen die New steel equipment nv aanbrengt in de gereedschappen, die door de afnemer verschaft zijn, om de juiste vervaardiging van de producten te waarborgen. De gereedschappen blijven na uitvoering van de opdracht nog tenminste 3 jaar bij New steel equipment nv gestockeerd om eventueel nog spuitgietopdrachten van de eigenaar uit te voeren. M.a.w. ook alle nieuwe matrijzen ontworpen en geproduceerd door New steel equipment nv in opdracht van de afnemer van de spuitgietstukken blijven ten minste 3 jaar gestockeerd bij New steel equipment nv om eventuele spuitgietopdrachten van de afnemer/eigenaar uit te voeren. De afnemer kan er niet eerder bezit van nemen dan nadat er een schriftelijke overeenkomst is gesloten over de exploitatie-voorwaarden van het geestelijke eigendom van New steel equipment nv en na betaling van al haar rekeningen uit welke hoofde ook.

New steel equipment nv verbindt zich ertoe de vormen niet voor derden te gebruiken, behoudens bij schriftelijke goedkeuring van de klant.

12. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. New steel equipment nv heeft het recht de overeenkomst als ontbonden te aanzien, zonder ingebrekestelling en zonder enige tussenkomst van de rechter, in de volgende gevallen: bij faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningsstelling van de koper, indien de verkochte goederen het voorwerp uitmaken van een beslag bij de koper; in geval de koper zijn verplichtingen niet op de vervaldag naleeft; indien alles erop wijst dat de koper zijn verplichtingen niet zal naleven. In dit geval zal naast de ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding verschuldigd zijn van 33% van het factuurbedrag.

13. BETALING. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Het uitgeven van wissels en kwitanties brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50€ en een maximum van 1.480 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

14. BEVOEGDE RECHTBANK. Het Belgisch recht is op alle aanbiedingen en overkomsten van New steel equipment van toepassing. Ingeval van geschil is enkel de rechtbank te Kortrijk bevoegd. New steel equipment nv behoudt zich echter het recht voor als eiser, te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.